WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Otula.pl Anna Pałasz 

adres do zwrotu ul. Bruzdowa 91, 02991 Warszawa

e-mail kontaktowy:  kontakt@otula.pl

Ja…………………………………….……. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………………

Adres konsumenta……………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………….........................……………….

Data:………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.